PHP按照数组中某个键的值进行排序怎么处理?

已邀请:

zkbhj - 凯冰科技站长

赞同来自:

$arr=[
array(
'name'=>'小坏龙',
'age'=>28
),
array(
'name'=>'小坏龙2',
'age'=>14
),
array(
'name'=>'小坏龙3',
'age'=>59
),
array(
'name'=>'小坏龙4',
'age'=>23
),
array(
'name'=>'小坏龙5',
'age'=>23
),
array(
'name'=>'小坏龙6',
'age'=>21
),
];

array_multisort(array_column($arr,'age'),SORT_DESC,$arr);
print_r($arr);
其中  array_column(数组,数组中的某个键值)  从多维数组中取出某个键值的一列  返回一个一维数组;

array_multisort(数组(一维数组),排序方式(SOTR_ASC,SOTR_DESC),其他数组(可以是二维的))

要回复问题请先登录注册